ATTC (ASIAN) PTE LTD
 
31 Toh Guan Road East #03-06
LW Techno Centre
Singapore 608608
Tel
: 65-6569 7556
Fax
: 65-6569 5173
Email : attc@attcasian.com.sg
 
Nan King
 
Tel
: 06-2684858
Fax
: 06-2697342
Email : info@nanking.com.tw
 
 
  News 消息
 

ModeCheck檢測CO2雷射光束模組品質的新方法

Posted : 7/09/2010

您的雷射機器,做過雷射健檢嗎?感覺雷射功率衰退嗎?感覺切割品質不佳嗎?

雷射切割、雕刻、鑽孔或銲接品質的穩定,雷射光束品質是必須及時"看見"和測量的

-採用ModeCheck可有效縮短組裝設備的時間。

操作檢測光束模組時,無須"燒熔"壓克力-無任何有害氣體產生。

詳情請參考附件:檢測CO2雷射光束模組品質的新方法-中文版

 

 

 

 

<< Back 回上一頁